به مناسبت رخداد بزرگترین حادثه زندگی (هنوز مجردم و اصلا قصد ازدواج ندارم )  

شروع میکنم فصل جدیدی در فضای مجازی

قربه الی الله

سلام