دستگاه خداوند از دستگاه حضرت یوسـف(ع)کمتر نیســت . یکی از هم زندانی های یوسف خوابی را جعل کرد و تعبیرش را از یوسف پرسید. وقتی یوسف تعبیر کرد آن زندانی گفت دروغ گفتم و خواب را از خودم ساخته بودم! یوسف(ع) گفت : قضی الامر. یعنی کار از کار گذشــــت و آن چه گفتم واقع خواهد شــد.

ما هم چند بار دروغی به خــــدا گفتیم دوستـت داریم. بعد که ابتلائات و تبعات دوستی ظاهر شد گفتیم خدایــا دروغ گفتیم.خداوند فرمود: قضی الامر.یعنی کار از کار گذشـت و به جمع دوستان ما ملحق شدی. خدایـــــــــــا دوســـــتت دارم به همین سادگی...

 

مرحوم حاج اسماعیل دولابی