فردی از سول خدا (ص)سوال کردند که در روز قیامت حسابرسی با چه کسی است؟
پیامبر (ص)پاسخ دادند:خدا.
فرد گفت خیالم راحت شد.زیرا کریم هر گاه قدرت پیدا کند عفو کند.