عکسی از ایوان طلا که ندیده اید

ایوان نجف عجب صفایی دارد ...