بــه خـــد ســوگـــنــد هــر مــلــتــی کـــه درون خـــانــه ی خـود مـــورد هــجـــوم قــرار گــیــرد!

ذلــیــل خــــواهـــد شــد...

امـام عــلی (ع) ، خـطـبـه ۲۷ نـهج الـبـلـاغـه
مـراقـب بـاشـیـم،دشـمن در هـمـیـن نـزدیـکی سـت