آیـــــــت الله بـــهـــجـــت:

هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست؛ زیرا ب مهربانی مادرش ایمان دارد؛

ای کاش من هم مثل او ب خدایم ایمان داشتم . . .