مردی نزد امام حسن(ع) آمد ودرباره شوهر دادن دخترش با ایشان مشورت کرد. حضرت : او را به به مردی بده که خداترس باشد؛ اگر دخترت را دوست داشته باشدگرامی اش میدارد واگر دوست نداشته باشد، لااقل به او ظلم نمیکند.

مکارم الاخلاق