بعضی اوقات یادم می رود که روزی نفسی که فرو رفت 
دیگر بر نخواهد آمد و خواهم مرد یادم میرود که مراقب اعمالم باشم 
چون شاید دیگر فردایی برایم نیاید باید بیشتر مراقب باشم
خدایم کمکم کن