نگاه ها همه بر روی پرده سینما بود.
اکران فیلم شروع شد،
شروع فیلم سقف یک اتاق 
دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق
, سه, چهار, پنج, ...,هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق! 
صدای همه در آمد. 
اغلب حاضران سینما را ترک کردند, 
ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین 
و به جانباز قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید. 
زیرنویس: 
این تنها ۸ دقیقه از زندگی این جانباز بود و شما طاقت نداشتید...