در زمان غیبت به کسی منتظر گفته می شود که منتظر شهادت باشد!
«سردار شهید مهدی زین الدین»