باید چنگ و دندان ابرقدرتها و خصوصا امریکا را شکست، و الزاما یکی از دو راه را انتخاب نمود:
یا شهادت…
یا پیروزی…
که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. 
ان شاءالله خداوند قدرت شکستن چهارچوب سیاستهای حاکم و ظالم جهانخواران، و نیز جسارت ایجاد داربستهایی بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عطا فرماید، و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوکت همراهی نماید. 

بهره ای از پیام حضرت امام (ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه ۵۹۸