با اینکه جانباز جبگ بودم نتونستم پسرم رو خوب تربیت کنم

کم کم نمازش رو هم ترک کرده بود!

هر وقت بهش میگفتم:چرا اینجوری میکنی ؟

میگفت: شما نسلت با من فرق میکنه ما رو درک نمیکنی!!

گفتم:حداقل به احترام من جانباز برا حفظ آبروی پدرت این کارا رو نکن!!

توجه ای نمیکرد!!

هر کاری کردم نشد

عصبانی رقتم سر قبر شهید زین الدین شروع کردم گریه کردن

بهش گفتم:

ببین آقا مهدی تو فرمانده ی من بودی من به فرمان تو اومدم جبهه همون موقعی که میتونستم پیش پسرم باشم، همون موقعی که متونستم تربیتش کنم تا اینجوری نشه

ببین آقا مهدی اگه درستش کردی که بازم نوکرتم اگه نه که میرم همه جا جار میزنم که همه ی این چیزایی که میگید بی خود بوده!!

اون شب دیدم نصف شب چراغ اتاق پسرم روشن شد

رفتم پشت در دیدم صدایی نمیاد

برگشتم 

شب دوم هم همینطور

شب سوم طاقت نیاورد رفتم تو دیدم داره نماز شب میخونه 

تموم که شد گفتم پسرم چی شده که؟!!

گفت:
بابا هیچی نپرس فقط بدون کار خودت رو کردی!!

این شبا شهید زین الدین من و برا نماز شب بیدار میکنه!!

من پشت شهید زین الدین نماز میخونم!!


حالا هی باز بگین شهدا زنده نیستن .....