از شیخ بهلول پرسیدند که چه وقت میشود به حضور آقا امام زمان، ارواحنا فداه، مشرّف شود؟

فرمودند: با تقوا باشید؛ وقتی که بین شما و حضرت(ع) سنخیت باشد.

سپس فرمودند: دیدن امام زمان، روحیفداه، مهّم نیست، مهم این است که او ما را ببیند. خیلی ها هم علی(ع) را دیدند امّا دشمن او شدند. 

اگر کاری کردیم که نظر آنها را جلب کنیم، آن ارزش دارد.