گفتم که : الف ، گفت : دگر ؟ ، گفتم : هیچ
در خانه اگر کس است یک حرف بس است
بارها گفته ام و بار دگر می گویم : " کسی که بداند هر که خدا را یاد کند ، خدا همنشین اوست ، احتیاج به هیچ وعظی ندارد ، می داند چه باید بکند و چه باید نکند . 
می داند که آنچه را که می داند باید انجام دهد و در آنچه که نمی داند ، باید احتیاط کند "