سعی کنید حتمآ بعد از نماز صبح دعای عهد را بخوانید که آخر مفاتیح است . آن دعای توسل به ولی عصر است . امام زمان شماها را کمک می کند . هر روز هم ترک نکنید . 

روز یا شب یک قسمت قرآن را بخوانید . نصف جزء ، یک جزء ، هر چه بیشتر بهتر ، آن را هم هدیه کنید به خود امام زمان (عج) ،‌خواه نا خواه ممکن نیست دست شما را نگیرد . 
تقدیم به او بکنی آیا ممکن است او چشم از تو بردارد ؟