امام عــــلی علیه السلام :

هــــر کس که به وقت یاری رهــــبرش در خواب باشد

زیر لگــــد دشمنش بیــــدار می شود ...

غررالحکــــم ص 422