باز بگین چرا به جلیلیی رای دادی !!!

من دیگه حرفی ندارم !!!