ترک محرمات و انجام واجبات،آن چیزی است که لازم دارید تا راه طی شود؛چیز بیشتری لازم نیست.بعضی میخواهند ذکری بگیرند یا ریاضتی فرابگیرند؛اینها لازم نیست.ریاضت شرعی،مشخص است.اگر همین واجبات را درست انجام دهیم،همینها انسان را پرواز میدهد.
رهبرانقلاب 92.4.23