بعضـــے ها وقتــــی مـی رونــــد آن قَدر {سبک} بارنــــد

ڪه آدم بهشان {غبطـــــه} مـی خورَد ..

دَر وصیــــت نامـــه اش نوشته بـــود :

" فقط هَفـــت تا نَماز غُفیلـــــه ام قضا شُده ؛ لطفـــــاً برایم بخوانیــــد! "

خاطره ای از شهید مسعود گنجی آبادی


و برای کربلایی شدن باید از مرز خویشتن گذشت ...