آیت الله بهجت :

از ما، عمل چندانی نخواسته اند!  مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است!  تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!

همه میپرسند چه کار کنیم؟ من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟  و پاسخ اینست:

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.

شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است...