مردى خدمت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله و سلّم آمد و عرض کرد : 
اى رسول خدا ! گناهانم زیاد شده و اعمالم سست و اندک گشته است . 

رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلّم فرمود :
زیاد سجده کن ؛ زیرا ، همچنان که باد برگ درختان را فرو مى ریزاند ، سجده گناهان را مى ریزاند .