این دو راه خیلى با هم تفاوت دارند که انسان هنگام مرگ،

«فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ.»؛ (به پروردگار کعبه سوگند، رستگار شدم.) بگوید، 
و یا دم رفتن با حال حسرت و پشیمانى و ندامت برود
و بگوید: اى کاش از این راه نمى رفتم!