نمازهایت را عاشقانه بخوان. 
حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری، 
قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی
و با چه کسی قرار ملاقات داری.

آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که دیگر تمام عمر داری تکرارشان می کنی.
تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست ...

┘◄ شهید دکتر مصطفی چمران