وقتی می‌خواهید از منزل خارج شوید اهل خانه را خشنود کنید و بیرون بیایید...
وقتی هم خواستید وارد خانه شوید بیرون در استغفار کنید و صلوات بفرستید و هر ناراحتی که داری بیرون بگذارید و با روی خوش داخل شوید تا اهل خانه هم با روی خوش به استقبال شما بیایند. 
کمال زن و مرد در این است.