اول ببینید بعد حرفم رو میزنم ...

 به سال می رسد حرم نرفتنم ، بانو بطلب این دل رنجور سیه را ...

میلادش مبارک ، باشد که شفاعتمان کند این عمه غریب دور از برادر ...

رفتین حرم دعایمان کنید (قابل توجه دوستان قمی )