هرکس تقواى الهى پیشه کند؛ خدا راه نجاتى را براى او فراهم میکند
و او را از جایى که گمان نبرد روزى میدهد ؛
هرکس بر خدا توکل کند، خدا کفایت امرش را میکند ؛ 
هرکس تقواى الهى پیشه کند، خدا کار را براى او آسان میسازد
( آیة 2 و 3 و 4 سوره طلاق )


آهای دوستای مجرد خودم این ماه رو از دست ندید .... پا در دهان