نیازی به شرح نیست این واگویه ایست از نسل آفتاب و میراث داران مادرمان زهرا ...