مقام معظم رهبری:

خیابانها را به نام شهدا کردیم  تا هر وقت نشانی منزل را میدهیم 

بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید با آرامش و امنیت به منزل می رسیم.