آمده ام ای شاه ، پناهم بده ...

به یک هفته نمی رسد از آخرین دست بوسیم آقا

ولی این دل شیدا ، برای شنیدن بوی بهشت از حرمتان تنگ است ، تنگ...

و چه زود این دلمان برایتان تنگ می شود