ته صف بودم. به من آب نرسید.

بغل دستی‌ام لیوان آب را داد دستم.

گفت: من زیاد تشنه نیستم. نصفش را تو بخور

فرداش شوخی شوخی به بچه‌ها گفتم از فلانی یاد بگیرید؛...

دیروز نصف لیوانش را به من داد.

یکی گفت: لیوان‌ها همه‌اش نصفه بود. . . .