جوانی از آیت الله بهجت پرسید:
من نمیتونم گناهی رو ترک کنم، راهی به من پیشنهاد کنید.
آیت الله بهجت فرمود: زیاد استغفار کن...