قربون کبوترای حرمت ، امام رضا ...

تشنه نوشیدن آب سقاخانه ات شدم آقا ...