می خواستم در توضیح این عکس بنویسم که تا حالا از ایشون کتابی خوندین یا نه ؟!! اما یه کم که فکر کردم که گفتم که خوندن کتاب از ایشون پیشکش باید پرسید که اصلا ایشون رو میشناسین اصلا ؟!! .

من و امثال من که سالهاست که تک دیدارم با رهبر مینازم کجا و این استاد عزیز کجا اینگونه رهبری بهشون ابراز ارادت کردند ... 

واقعا که رهبری حالا حالا ها باید بگه که ..."أین عمار ؟!!...""