ر

آن دم که بنویسم "کانال " ؛ هرکس به جوری می خواند این کلمه را 

یکی از تلویزیون میگوید و فیلم ها وخلاصه در ذهنش کانال می شود شبکه ، باز خدا رو شکر که شبکه هایش باشد ایرانی .

تابستان است و گروهی هم کانال را کلا در کولر محدود میدانند . اصلا مگر کولر بی کانال معنایی دارد ، مگر ؟!!

از سوئز وکانالش هم گروهی غافل نیستند ، یاد مصر و عربستان و دریای سرخ ، آخر ارتباط شرق و غرب است این کانال ... کانال میشود راه رسیدن به غرب در ذهنشان .

اما .... الان که تابستان است و فصل عطش ، معنایش برای همه این نیست .

برایشان کانال می شود "حنظله " میشود "کمیل" .... می شود دود و درد .

اصلا اینها ،منظورم کانال رفته ها رو میگویم ؛  لغات در ذهنشان جور دیگری معنا گرفته به خودش . 

خدا کند که یادم نرود که کمیل کجاست ... اصلا کانال می شود کمیل ...

اما من کجا و ابراهیم کجا ....

اصلا کانال می شود راه آسمانی شدن از زمین .