آنها هم لبیک یا امام می گفتند .... دقیقا مثل ما 

ولی ما کجا و آنان کجا ....


صرفا جهت اطلاع دوستان مجرد :

رهبری فرمودند که برین تو سن کم و دوران جوانی ازدواج کنید ...