صادق به آقامرتضی گفت: 
باب شهادت هم دیگر بسته شد 
جنگ تمام شده بود 
ولی آوینــی جواب داد:

این‌طور نیست، "شهـــادت یک لباس تک سایز است" 

هر وقت و هر زمان اندازه‌ات را به لبــاس شهادت رساندی 
هر جا که باشی با شهـــادت از دنیــــــا میروی 
صادق گنجی را چندماه بعد وهابیون توی لاهور تـرور کردند 
رایزن فرهنگی ایران بود 
یک سال بعد هم آقامرتضی رفت 
آنها خودشان را اندازه ی لباس شهــادت کرده بودند !