صبرکردن گاهی معجزه می کند

تنهایی تان را پیش فروش نکنید

فصلش که شود ، به قیمت می خرند


قابل توجه مجردین عزیز .....