چه نیازی است به تشریح .... تنها می بایست گفت :شرمنده ایم مولا...یاابن الزهرا(س)