بــه عــطــّار بگوئید

هـفــت شــهـــر عــشق ما

کوچـــه پس کوچـــه های هیئت اســـت . . .