پیغمبر هیچ وقت نمی گفت خدایا من را نمیران، اما عالم بزرگ سنی ابن اثیر جزری در کتاب جامع الاصول می نویسد: ام سلمه رضوان الله علیها یک وقت دید که پیغمبر نشسته می گوید: خدایا من را نمی ران! آخه این ها که همیشه ار شوق دیدار خدا بی آر ام بودند، کِی پیغمبر می گوید خدایا من را نمی ران! هیچ وقت در حالات پیغمبر نداریم...
خب نشسته می گوید: خدایا من را نمیران، ام سلمه دنباله را که شنید تعجبش برطرف شد، میگوید یک وقت یادم افتاد که علی در مسافرت است، می دونید این حرف در کجاست؟ در معتبرترین کتاب اهل سنت، جامع الاصول، یعنی مجموع صحاص سته. جامع الاصول فی احادیث الرسول تمام صحاح سته است، ابن اثیر از خودش درآن چیزی ندارد، این حدیث در جلد نهمش است، ام سلمه می گوید یادم افتاد علی علیه السلام در مسافرت است، بعد بقیه را شنید، می گوید:«اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیً» خدایا من را نمی ران یک بار دیگر علی را ببینم.

استاد فاطمی نیا