بخشی از وصیت نامه  """" سردار شهید نورعلی شوشتری"""""

دیروز از هرچه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم!
آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز!

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود!
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد!

الهی!
بصیرمان باش تا بصیر گردیم و بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم!
و آزادمان کن تا اسیر نگردیم!
.
.
آمین یا رب العالمین


 مشاهده فیلم نحوه ترور شهید شوشتری توسط جند الشیطان ...