هر چه فڪر میڪنم میبینم زن ڪه باشی نمیتوانی مثل آن موقع ها بجنگی و شهیـد شوی ...

ولی می شود با حجاب باشی

و

شهیـدپروری ڪنی ...

ان شـــــــــاالله