و اینگونه که مشخص است ، امسال هم اربعین کربلا راهمان نداند ...

خداوند ببخش آن گناهیانی که کردیم و راه کربلا رفتن را از یادمان برد و دیده هامان نا بینا شد.