اللـــهم عجل لولیــک الـــفرج ...

چه کسی می داند؟ شاید آن شادترین لحظه ما در راه است …

شاید دیگر ، شاید این جمعه بیاید شایدمان هم فردا تمام شود ....

البته شاید ...