دیگر نتوان کرد تحمل ...

وای که اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ...