ألسلام علی الرأس المرفوع 

درجاده بصره - خرمشهر وقتی که شهید علی اکبر دهقان به شهادت رسید،
ایشون همین طورکه می دوید از پشت از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت وسرش جدا شد...
در همان حال که تنش داشت می دوید سرش روی زمین می غلتید...
سر این شهید حدود پنج دقیقه فریاد "یاحسین، یاحسین" سر می داد...
همه داشتند گریه می کردند...

چند دقیقه بعد از توی کوله پشتی اش وصیتنامه اش روبرداشتند، نوشته بود:
• خدایا من شنیده ام که امام حسین (ع ) با لب تشنه شهید شده ، من هم دوست دارم این گونه شهید بشم...
• خدایا شنیده ام که سر امام حسین (ع ) را از پشت بریده اند، من هم دوست دارم سرم از پشت بریده بشه...
• خدایا شنیده ام سر امام حسین (ع ) بالای نیزه قرآن خوانده، من که مثل امام اسرار قرآن را نمی دونم که بتونم با اون انس بگیرم و بتونم بعد مرگم قرآن بخونم، ولی به امام حسین (ع ) خیلی عشق دارم... دوست دارم وقتی شهید میشم سر بریده ام مشغول به ذکر یاحسین یاحسین باشه...
.
.
.
این گونه بودند یاران خمینی ..... .
و چگونه ایم ما ....؟؟؟ ....

┘◄ نقل از کتاب روایت مقدس، ص ۳۰۰