گـــآهی که چادرت خاکی می شود از طعنه های مردم شهــــــــر .... یاد چفیه هایی باش که برای چـــــــــــــآدری ماندنت ، خونی شدند ...