نیازی به تشریح نیست ... عشق بازی عشاق با معشوق که تشریح نمی شود ....