به بهانه ی معکوس گرفتن عکس امام عزیزمان در روز دانشجو سال 93 در دانشکده فنی تهران ....


لطفا یکی به دادمان برسد ....

دیگر عقل و منطق و بحث و مباحثه دیگر جوابگویمان نیست . ، اصلا جنس  عقلشان فرق می‌کند . از هر دری که وارد بشویم برای مباحثه و مصاحبه ، آنها  قبولشان نمی‌شود . اصلا بارها به خودمان شکمان گشته ، که آیا  ما به یک زبان صحبت می کنیم یا اینکه آنها پارسی نماهایی بیش نیستند که در این کشور ، به زور تزویر و نفاق خود را جا زده اند و سهم خواه انقلاب و نظام شده اند .

جالب است ولی ، آخر یکی اینقدر هم می شود ناحسابی؟!! بعد از این همه بحث و مباحثه ... هنوز که هنوز است مصر به دوشیدن این نرینه ی چموش هستند . و جالب تر آنکه اگر بیشتر که دقت کنیم ، آنها خود حضرات عالیشان بیشترین منفعت را می‌برند ... اصلا یک سوال  .... تاثیر رفاه بر زندگی اینقدر زیاد است که دیگر حرف حق را از نمی توان دیگر پذیرفت ؟!!

حتما هست دیگر وگرنه ....بگذریم  ، از قدیم گفته اند که نمیتوان آنکه خود به خواب زده باشد را بیدار نمود ، همین است دیگر . 

ولی بدانید دوستان منافق صفت عزیز که ....