به زودی انقلابی رخ می دهد .... 

اگر خدا بخواهد با نگرشی نو می آییم ....